School of Journalism and Communication of Wuhan University Chinese Version
About SJC

Home  -  About Us  -  Faculty

Faculty

Teaching Institutions

Professors and Associate Professors

Name Title Major Research Dirction PHD supervisor & Master's supervisor
Luo Yicheng Professor Journalism Journalism Service PHD supervisor, Master's supervisor
Shan Bo Professor Journalism Comparison of Chinese and Western news PHD supervisor, Master's supervisor
Shi Yibin Professor Communication Communication Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Wang Handong Professor Communication Radio & TV Broadcasting PHD supervisor, Master's supervisor
Qiang Yuexin Professor Journalism, Communication Journalism Service,Media Management PHD supervisor, Master's supervisor
Xia Qianfang Professor Journalism Journalism Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Xia Qiong Professor Journalism Journalism Service PHD supervisor, Master's supervisor
Ran Hua Professor Communication Communication Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Lv Shangbin Professor Communication Research on media development PHD supervisor, Master's supervisor
Liu Liqun Professor Communication Digital Media,Development of New Media PHD supervisor, Master's supervisor
Cheng Ming Professor Communication Advertising Communication PHD supervisor, Master's supervisor
Yao Xi Professor Communication Advertising Communication PHD supervisor, Master's supervisor
Zhou Xiang Professor Journalism, Communication Network Communication, Comparison of Chinese and Western news PHD supervisor, Master's supervisor
Liu Jianming Professor Communication Radio & TV Broadcasting PHD supervisor, Master's supervisor
Zhang Zhuo Professor Communication Radio & TV Broadcasting PHD supervisor, Master's supervisor
Zhou Maojun Professor Communication Advertising Communication PHD supervisor, Master's supervisor
Xu Kaibin Professor Communication Communication Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Chen Ying Professor Communication Graphics and animation design Master's supervisor
Xie Huwei Researcher Journalism, Communication Communication,Network Communication Master's superviso
Zhou Guangming Professor Journalism History of Journalism Development Master's supervisor
Xia Guanying Associate Professor Communication Radio & TV Broadcasting Master's supervisor
Zhang Wei Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Ye Xiaohua Associate Professor Journalism Journalism Service Master's supervisor
Peng Ce Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Ji Li Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Hong Jiewen Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Li Xiaoman Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Xiao Jun Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Si Jingxin Associate Professor Journalism Journalism Service Master's supervisor
Yang Man Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Wang Songmao Associate Professor Communication Media Management Master's supervisor
Liu Na Associate Professor Communication Radio & TV Broadcasting Master's supervisor
Zhou Liling Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Chen Gang Associate Professor Journalism Journalism Service Master's supervisor
Lin Jie Associate Professor Journalism History of Journalism Master's supervisor
Xu Tongqian Associate Professor Communication Media Management Master's supervisor
Wang Qiong Associate Professor Communication Radio & TV Broadcasting Master's supervisor
Liao Bingyi Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Wang Chaoyang Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor

Lecturers

Liu Jinghui Hou Xiaoyan Liu Xue Liu Jihua
Xu Guang Peng Biao Liu Yiqin Wang Ye
Yu Xiaoli He Minggui Zhang Liyin Wu Shiwen
Chen Ming Yan Yan

Adjunct Professors

Wang Chen Xu Guangchun Yin Hanning Feng Bing
Huang Yanglue Jiang Zuosu Wu Yumin Fang Xiaohong
Liu Jiuzhou Fan Jingyi Fan Yijin Yang Xingfeng
Wang Maoliang Hu Xiaohan Zhao Tieqi Ouyan Changling
Bi Zhilun Feng Cheng Xue Xiaofeng Wu Haimin
Lv Zhiyou Liao Hong Wang Lanzhu Wang Xuming
Li Hui Xu Bu Zhu Tong Zhang Dongming
Su Dong Xie Guoming Liang Xiangbin Zou Xianqi
Cai Huadong Cao Huanrong Lu Xiaohua

Guest Professors

Li Jinquan Hong Junhao Li Shaonan Pan Yili
Zhu Jianhua Armand Mattelart Liang Jida John Storey
Dan Schiller Zhao Xinshu Zhao Yuezhi Lin Wengang
Li Dajiu Fangli Bangqin Liu Changle Ruan Cishan
Guijingzhaohong Zhao Yali

Management  Institution

Party and Administration Office

Post Name Office Location Tel
Director Ding Xueqin Room 205 (027)68754673
Vice Director Zheng Zhongyuan Room 205 (027)68754207
Secretary Zhang Feng Room 205 (027)68752111
Accountant Huang Shengying Room 204 (027)68753525
Admin Assistant Xiao Jingxin Room 205 (027)68754673

Undergraduate Office

Post Name Office Location Tel
Director Liu Siwei Room 104 (027)68752685
Vice Director Chen Juping Room 104 (027)68752685
Teaching Secretary Yang Li Room 105 (027)68754209
College Instructor Li Feng Room 104 (027)68752685

Postgraduate Office

Post Name Office Location Tel
Director Shuai Xiaoqin Room 307 (027)68752684
Vice Director Cheng Panpan Room 307 (027)68752684
Student Advisor Xiao Jingcao Room 307 (027)68752684

Educational Development and Training Office

Post Name Office Location Tel
Director Yao Xi Room 130 (027)68754233
Vice Director Zhu Zhen Room 302 (027)68752098
Vice Director Cai Hanluo Room 302 (027)68752098
Secretary Ni Zhenhua Room 302 (027)68752098
Secretary Zhang Huan Room 302 (027)68752098

Supporting Institution

Experimental Teaching Demonstration Center

Post Name Office Location Tel
Director Qiang Yuexin Room 231 (027)68754210
Vice Director Fu Ping Room 137 (027)68754339
PhotographicLabs
Broadcast Editorial Office He Shuang Room 237
Television Editorial Office Zhao Zhengming, He Shuang Room 236
Multi-Media Labs Dai Shujin Room 207

Sub-Library

Post Name Office Location Tel
Director Luo Zhiping Room F101 (027)68754196
librarian Yu Ping Room F101
librarian Gan Wen Room F102