School of Journalism and Communication of Wuhan University Chinese Version
Academics & Research

Departments  -  Academic Journals

Academic Journals

Journalism & Communication Review

Academics & Research
Editorial board
Director: Luo Yicheng
Academic Advisors
Fang Hanqi, Gan Cifen, He Zihua, Zhao Yuming
Editorial board
Director: Luo Yicheng
Associate Director: Shi Yibin
Committee Member: Zhang Jinhai, Shan Bo, Qiang Yuexin, Wang Handong,Xia Qianfang, Zhou Guangming, Zhou Xiang
Guest Editor
Liu Jianming, Li Liangrong, Chen Lidan, Zhang Guoliang, Zheng Baowei, Hu Zhengrong, Huang Shengmin, Tong Bing, Yu Guoming
Editorial department
Chief Editor: Luo Yicheng
Executive Editor: Qing Zhixi
Associate chief Editor: Xia Qianfang, Zhou Guangming
Editor: Na liu, Hou Xiaoyan
Host: School of Journalism and Communication, Wuhan University
Location: School of Journalism and Communication, Editorial department
Zip code: 430072
E-mail: ncreview@263.net, ncreview@sina.com

Journalism & Communication Review

Academics & Research
Chief editor of Editorial Board
Luo Yicheng, Zhang Jinhai, Shi Yibin, Bo
Executive Editor
Zhang Jinhai, Lv Shangbin
Members of Editorial Board
Yibin Shi, Ran Hua, Chen Gang, Luo Yicheng, Zhang Jinhai, Shan Bo, Zhong Ying,Zheng Baowei, Qin Zhixi, Huang Shengmin, Huang Dan, Qiang Yuexin
Reviewers Panel
Wang Handong, Shi Yibin, Zhang Jinhai, Shan Bo, Rao Dejiang, Qin Zhixi, Qiang Yuexin
Host: Research center of Chinese media development,WHU
Location: Research center of Chinese media development,WHU,Editorial Department
Zip code: 430072
Tel: 027-68756969
E-mail: media@whu.edu.cn